PUMA

baner_Puma

SOUTĚŽ O TENISKY PUMA RS - X PUZZLE!

Tohle je úplně první NEEDO soutěž, a jsme moc rádi, že se nám ji podařilo spojit právě se značkou PUMA.

Naše sportování s Pauli spočívá v dlouhých procházkách nebo v jízdě na bruslích. A jak je to u vás? Pochlubte se, jak sportujete. Nejen, že nás inspirujete, ale taky můžete získat skvělé tenisky PUMA RS-X Puzzle. Hrajeme rovnou o 2 páry, jeden pro ní (růžové) a jeden pár pro něj (modré), takže za měsíc vybereme rovnou dva vítěze.

Jak se zapojit? Stačí, když dáte do svého příběhu nebo příspěvku fotku nebo video, jak sportujete vy sám nebo s tím, o koho pečujete. Nezapomeňte v příspěvku na Instagramu nebo Facebooku označit oba profily @NEEDOCZ a @PUMA, jenom tak se o vás dozvíme, a budeme vás moci zařadit do slosování o tyto tenisky. Přidejte se k nám!

Vyhodnocení soutěže bude přesně za měsíc - 15. 7. 2020. Sledujte profil @NEEDO.CZ na sociálních sítích, aby vám nic neuteklo.

Pokud byste si nevěděli rady s příspěvkem, můžete nám poslat fotku na email: info@needo.cz, s vaším dovolením ji budeme sdílet.

Podívejte, jak sportují ostatní:


Úplná pravidla soutěží a akcí pořádaných na sociálních sítích

1. Úvodní ustanovení:

1. 1. Smyslem těchto úplných pravidel soutěží a akcí pořádaných na sociálních sítích („pravidla“) je úprava podmínek reklamních spotřebitelských soutěží a akcí pořádaných pořadatelem na sociálních sítích ("soutěž"). 

1. 2. Zkrácená verze pravidel je komunikováná na sociálních sítích a celé znění je k dispozici na internetových stránkách https://www.needo.cz/souteze/.

1. 3. Každá soutěž má při vyhlášení (obvykle v rámci postu vyzývajícího k účasti v soutěži) nastavené doplňující konkrétní podmínky dané soutěže („zkrácená pravidla“). V případě rozporu těchto pravidel a zkrácených pravidel mají přednost zkrácená pravidla.

1. 4. Tato pravidla a zkrácená pravidla jsou jedinými dokumenty, které závazně upravují podmínky soutěže vyhlášené a vyhodnocené prostřednictvím sociálních sítí. Pokud je rozpor těchto dokumentů s dokumenty na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům, mají přednost vždy zkrácená pravidla a pravidla.

1. 5. Tato pravidla jsou určena pro spotřebitele zapojující se do soutěže na území České republiky a Slovenska, resp. prostřednictvím českých a slovenských profilů soutěžících. Soutěž není platná mimo území zmíněných států.

1. 6. Okamžikem zaslání příspěvku, vložením komentáře či jiným zveřejněním soutěžní odpovědi dle zkrácených pravidel soutěžící projevuje svůj souhlas s pravidly, zkrácenými pravidly a se zpracováním osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky soutěže dodržovat. 

2. Soutěž zajišťují:

2. 1. Soutěž pořádá společnost Karas s.r.o., se sídlem K Běchovicům 13, 190 16 Praha 9 - Koloděje, IČO: 26766761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92306/MSPH („pořadatel“).

2. 2. Organizátorem soutěže je společnost Puma Czech Republic s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 26458802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83624 („organizátor“). 

3. Doba a místo konání:

3. 1. Soutěž probíhá vždy v termínu určeném zkrácenými pravidly („termín soutěže“). Začátek soutěže je okamžikem zveřejnění soutěžního postu vyzývajícího k účasti v soutěži a obsahujícího zkrácená pravidla („soutěžní post“). Konec soutěže je stanoven Zkrácenými pravidly, pokud je zde uvedeno konkrétní datum, má se za to, že je možné soutěžit do 23:59:59 posledního soutěžního dne.

3. 2. Tato pravidla upravují soutěže na sociálních sítích Facebook a Instagram, a to pouze na profilech https://www.facebook.com/needo.cz/ a https://www.instagram.com/needo.cz/ („soutěžní profil“).

4. Soutěžící:

4. 1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let. Mladší osoby se mohou soutěže účastnit pouze pokud se svojí účastí doručí pořadateli souhlas zákonného zástupce.

4. 2. Soutěžící je povinen mít pro účast v soutěži na dané sociální síti po celou dobu jeho účasti v soutěži aktivní autentický profil na dané sociální síti, který není zablokovaný a splňuje podmínky sociální sítě („zájemce“). Zájemce není oprávněn přihlašovat se do soutěže prostřednictvím více profilů jedné sociální sítě.

4. 3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. 4. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle pravidel („soutěžící“).

4. 5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. 

4. 6. Osoby konající v rozporu s pravidly, dopouštějící se nekalého jednání, obcházení pravidel, poškozování třetích osob či poskytování nepravdivých informací, budou bez náhrady vyloučeny z účasti v soutěži. V případě důvodného podezření na podvodné či jiné jednání soutěžícího v rozporu s pravidly je soutěžící povinen prokázat, že jednal v souladu.

4. 7. Podmínkou účasti není nákup zboží.

5. Registrace do soutěže:

5. 1. Soutěžící prostřednictvím funkce sociální sítě sleduje soutěžní profil a sleduje jej po celý termín konání soutěže až do jejího vyhodnocení.

5. 2. Soutěžící zachytí okamžik, kdy je zkrácenými pravidly formou soutěžního postu zveřejněna výzva k účasti v soutěži a obsahuje soutěžní úkol.

5. 3. Soutěžící prostřednictvím svého profilu splní soutěžní úkol a vlastním komentářem pod soutěžním postem uveřejní požadovanou soutěžní odpověď (v podobě fotografie, díla, textu či jiné dle zadání) a zároveň soutěžící musí dle zadání případně doplnit příslušný hashtag (#) a označit soutěžní profil.

5. 4. Zájemce se stává soutěžícím v okamžiku nahrání soutěžní odpovědi splňující veškeré podmínky dle Zkrácených pravidel a těchto pravidel.

5. 5. Registrace je dokončena jejím úspěšným doručením a přijetím ze strany pořadatele.

5. 6. Soutěžící registrací prohlašuje, že splňuje tato pravidla, včetně věku a udělených souhlasů.

5. 7. Soutěžící se může registrovat pouze jednou. Pokud soutěžící poruší ustanovení o počtu účastí a využívání více profilů, bude ze soutěže zcela vyloučen. 

5. 8. Již jednou zaregistrované soutěžní odpovědi není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být soutěžící vyloučen.

5. 9. Soutěžní odpověď nahraná soutěžícím musí mimo jiné odpovídat tématu dle soutěžního úkolu, těmto pravidlům, smí být zaslaná pouze v českém jazyce, ve formátu textu do počtu znaků dle podmínek dané sociální sítě, o velikosti souboru dle podmínek dané sociální sítě a nesmí odporovat dobrým mravům. Při nedodržení je soutěžící vyloučen.

5. 10. Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu

6. Soutěžní mechaniky:

6. 1. Soutěžní mechanika je vždy stanovena zkrácenými pravidly.

6. 2. Nejčastější soutěžní mechaniky jsou:

6. 2. 1. znalostní otázky: výherce je losován ze všech správných odpovědí;
6. 2. 2. logické úkoly: výherce je losován ze všech odpovědí obsahujících správné řešení;
6. 2. 3. zaslání fotografie (či jiného díla) dle soutěžního zadání: výherce je losován ze všech fotografií (děl) splňující tato pravidla a soutěžní zadání;
6. 2. 4. otázky na názor: výherce je losován ze všech reakcí vyjadřující relevantní názor k položené otázce.

6. 3. U znalostních otázek objektivní správnou odpověď určuje pořadatel soutěže.

6. 4. U logických úkolů je správné řešení stanoveno pořadatelem soutěže. V případě, kdy se hledá v grafice zobrazený konkrétní předmět, správné řešení vždy obsahuje počet předmětů i částečně zobrazených. 

6. 5. Pokud soutěžící vyjadřuje svůj názor není oprávněn zveřejňovat urážející, diskriminační, hanlivé či jinak poškozující třetí osoby. V rámci odpovědí soutěžící nezveřejňuje osobní údaje či jiné chráněné prvky osobnosti třetí osoby bez jejího předchozího souhlasu.

6. 6. Pokud soutěžící zasílá soutěžní fotografii či jiné dílo, prohlašuje, že je jediným autorem. Zároveň není soutěžící oprávněn v díle zachytit třetí osoby bez jejich výslovného a doloženého souhlasu dle těchto pravidel. Dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, nesmí zobrazovat soutěžícího či jiné osoby v nebezpečných situacích či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob. Pro díla zachycená na fotografii se uvedené užije obdobně.

7. Výhry:

7. 1. Výhry a počet výherců jsou vždy stanoveny zkrácenými pravidly.

7. 2. Výhry nejsou přenositelné a nikdy je netvoří skutečné peníze.

7. 3. Po skončení termínu soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně zodpověděli správně položenou soutěžní otázku, resp. řádně splnili soutěžní úkol a dodrželi tato pravidla a zkrácená pravidla, vylosován stanovený počet výherců.

7. 4. Pokud je výher více, losují se výherci postupně dle výher stanovených zkrácenými pravidly.

7. 5. Výhry se doručují pouze na platné a řádně označené adresy na území České republiky a Slovenska prostřednictvím pořadatelem zvoleného zajišťovatele poštovních služeb.

7. 6. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který byl vylosován dříve.

7. 7. Výhra je doručována pouze jednou, náhradní doručení není možné.

7. 8. Losování je zajištěno technickým správcem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

7. 9. Výherce je o své výhře informován organizátorem soutěže, a to do 21 kalendářních dnů od provedení losování, a to prostřednictvím účtu sociální sítě, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní odpověď) („výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy bude výherce, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručení výhry), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

7. 10. Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace nejdéle do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

7. 11. Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití.  Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

7. 12. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

8. Zpracování osobních údajů:

8. 1. Správcem osobních údajů je pořadatel.

8. 2. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v dokumentu Politika ochrany soukromí dostupném na https://www.needo.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju-gdpr/ („Politika“).

8. 3. Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher.

8. 4. Právním základem pro zpracování je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je pro zajištění soutěže nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.

8. 5. Doba zpracování osobních údajů je dobou termínu konání soutěže až do předání výher a 6 měsíců poté z důvodu kontroly. Po ukončení této doby je uchován jen omezený rozsah údajů pro plnění právních povinností pořadatele a pro případ kontroly orgánu dozoru. Více o oprávněném zájmu na ochraně práv a plnění právních povinností je uvedeno v Politice.

8. 6. Rozsah údajů: údaje z profilu soutěžícího na dané sociální síti (jméno a příjmení, příp. přezdívka), soutěžní odpověď (text, dílo, fotografie), údaje uvedené v rámci registrace do soutěže, údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa) dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let.

8. 7. Příjemci údajů: zpracovatelé v podobě osob zajišťujících soutěž a další zpracovatelé a příjemci uvedení v Politice

8. 8. Práva soutěžícího jako subjektu údajů, včetně způsobu jejich uplatnění jsou k dispozici v Politice.

8. 9. Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.

9. Licence k soutěžním dílům:

9. 1. Soutěžní odpověď (fotografie, text či jiná odpověď dle soutěžního zadání) („dílo“) nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.

9. 2. Pořadatel, resp. organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové odpovědi (díla), jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo pořadatele.

9. 3. Do soutěže nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní odpovědi (díla), které:

9. 3. 1. neodpovídají tématu uvedenému v zadání;
9. 3. 2. nejsou relevantní ve vztahu k soutěžní otázce;
9. 3. 3. vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
9. 3. 4. nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
9. 3. 5. zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
9. 3. 6. obsahují náboženský nebo politický podtext;
9. 3. 7. mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
9. 3. 8. zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.

9. 4. Nahráním soutěžní odpovědi (díla) do soutěže (registrací) soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že je pořadatel oprávněn dílo soutěžícího využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce pořadatele, oficiální stránce sociálních sítí pro pořadatele či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv k dílu. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním díla do soutěže.

9. 5. Účastí v soutěži soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za svá díla (soutěžní odpovědi), a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen pořadateli nebo organizátorovi uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

10. Závěrečná ustanovení:

10. 1. Pořadatel je oprávněn termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel, popř. zkrácených pravidel bude realizována písemně (elektronicky) a nabývá účinnosti zveřejněním.

10. 2. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook/Instagram. Se správou soutěže není sociální síť nikterak spojená a nebyla z její strany v tomto směru poskytnuta žádná pomoc. Zájemci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv sociální síti. Sociální síť nenese žádnou odpovědnost za legální průběh soutěže, zejména za oficiální pravidla, podmínky soutěže a požadavky pro splnění podmínek (například omezení týkající se věku a trvalého bydliště) a dodržování příslušných pravidel a nařízení vztahujících se k soutěži a na všechny nabízené výhry (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení). Zapojením do soutěže berou zájemci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě, resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozeni.

10. 3. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

10. 4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

10. 5. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel. 


V Praze, dne 16. 6. 2020